ទំនាក់ទំនងខ្ញុំ

Canva Pro Lifetime

ម៉ាក់ៗសម័យថ្មីទំនេរៗ ចង់លក់អនឡាញតែអត់ចេះធ្វើរូបផុសមែនទេ? ចង់បានគម្រូស្អាតៗ ស្រាប់ៗមកប្រើដើម្បីរចនារូបផលិតផលផុសលក់អនឡាញមែនទេ?

ខ្ញុំសូមណែនាំអំពីកម្មវិធី Canva Pro ដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការជួយអោយម៉ាក់ៗ អាចរចនារូបភាពផលិតផលបានយ៉ាងងាយស្រួល ត្រូវនឹងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ ងាយស្រួលចំណេញពេលវេលា ត្រឹម ៥ ឬ ១០នាទីអាចផុសបានយ៉ាងងាយ ក៏ដូចជាជំនួយខ្លាំងក្នុងការប៊ូសផេកអោយមានប្រសិទ្ធិភាពផងដែរ

អាចធ្វើសម្រាប់អាជីវកម្ម លក់ស្បែកជើង កាបូប សម្លៀកបំពាក់ អាហារ គ្រឿងសំអាង គ្រឿងលម្អផ្សេងៗជាដើម

យើងខ្ញុំមានលក់ License កម្មវិធីផ្សេងៗ

Windows 11 Pro Lifetime

Windows 10 Pro Lifetime

Internet Download Manager 2022

Kaspersky Internet Security

Canva Pro Lifetime

Microsoft Office Pro Plus 2021

Microsoft Project Pro Plus 2021

Microsoft Visio Pro Plus 2021

Intuit QuickBooks Ent 2021

MS Office 365 ProPlusS Lifetime

Google Drive Unlimited Lifetime

Microsoft Windows 11 Pro

Adobe Premiere Pro 2022

Adobe Audition CC 2022

Adobe Photoshop CC 2022